var id = "540ebd4a857f0b5e99822fed808f864ad98ab4c2"; class="archive tag tag-wiz-phone-99-ribu tag-1151 wp-custom-logo ">